Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Za korisnike

Čitaonice i članstvo

Bibliotečka građa crnogorske nacionalne biblioteke koristi se prevashodno u čitaonicama ove institucije.

Savremeno opremljene čitaonice za korišćenje građe Osnovnog fonda i Posebnih zbirki nalaze se u zgradi bivšeg Italijanskog poslanstva. To su Naučna čitaonica, E-čitaonica (za korišćenje elektronskih publikacija, Interneta, COBISS sistema), Čitaonica muzikalija (za korišćenje svih vrsta muzičke građe: muzičkih rukopisa, nota, audio-video zapisa i dokumenata), i Čitaonica kartografije.

Korisnici odjeljenja nacionalnog fonda, legata i stare i rijetke knjige mogu koristiti građu u čitaonici u zgradi bivšeg Francuskog poslanstva.

Svaki član Nacionalne biblioteke može koristiti sve fondove biblioteke, ali i elektronski katalog biblioteke i uzajamni elektronski katalog, koji su dostupni 24 časa za pretraživanje preko interneta:

E-KATALOG NBCG  pretraga

E-KATALOG CRNE GORE  pretraga

Za publikacije koje su objavljene prije 1991. godine postoji Lisni katalog, formiran 1949. godine. U sklopu njega nalaze se posebni lisni katalozi: alfabetski katalog knjiga, alfabetski katalog serijskih publikacija, lisni katalozi posebnih zbirki, lisni predmetni katalog i lisni stručni katalog.

U čitaonicama Nacionalne biblioteke iznajmljena bibliotečka građa može se fotografisati, kopirati, skenirati i prepisati, naravno, u skladu sa Zakonom o autorskim pravima i internim Pravilima o korišćenju bibliotečke građe.

Članarina može biti godišnja (od dana upisa), mjesečna ili trodnevna. 

Cjenovnik članarine i usluga  je dostupan na sljedećem linku: CJENOVNIK USLUGA NBCG.

Bibliotečka građa je dostupna pod jednakim uslovima svim građanima Crne Gore i stranim licima sa navršenih 18 godina. Prilikom upisa, budući korisnik je dužan dati tačne lične podatke i predočiti ličnu kartu ili neki drugi identifikacioni dokument. Izuzetno, mogu se upisati i lica ispod 18 godina (maturanti) – po odobrenju. Strani državljani koji borave u Crnoj Gori mogu koristiti bibliotečku građu uz važeći pasoš.

Radno vrijeme čitaonice u zgradi bivšeg Italijanskog poslanstava je od 7 do 19 časova radnim danima, a subotom od 7 do 14 časova. Čitaonica u zgradi bivšeg Francuskog poslanstva radi od ponedjeljka do petka, od 7 do 14 časova.


Međubibliotečka pozajmica

Nacionalna biblioteka ima razvijenu međubibliotečku pozajmicu sa svim bibliotekama u Crnoj Gori, a sa bibliotekama iz inostranstva posuđivanje se obavlja putem međunarodne pozajmice. Pozajmljene publikacije koriste se najduže 30 dana i to u prostorijama biblioteke preko koje su tražene. Na pozajmicu se daju isključivo knjige i kopije članaka iz serijskih publikacija.

Publikacije izdate do 1950. godine ne izdaju se na pozajmicu.


Kontakt informacije

Čitaonice:

Rukovodilac odjeljenja za korišćenje i čuvanje fondova:
Dragana Marković
e-mail: dragana.markovic@nb-cg.me    

informatori: Milenija Vračar, Predrag Zuber, Dragana Kaluđerović
tel. 067-077-890, +382 41-231-143, lokal 122
e-mail: citaonica@nb-cg.me


Zbirka rukopisa i dokumenata:

Boris Kaluđerović, voditelj zbirke
tel +382 41 231 143 / lokal 132
e-mail: boris.kaludjerovic@nb-cg.me


Zbirka muzikalija i audiovizuelne građe:

Natalija Bokan, voditeljka zbirke
tel +382 41 231 143 / lok. 132
e-mail: natalija.bokan@nb-cg.me


Kartografsko-geografska zbirka:

Danijela Radulović, voditelj zbirke
tel +382 41 234-236, 231-143 / lok. 109
e-mail: danijela.radulovic@nb-cg.me


LIKOVNO-GRAFIČKA ZBIRKA:

Irena Đurković, voditeljka zbirke
tel +382 41 231 143 / lok. 110
e-mail: irena.djurkovic@nb-cg.me


Odjeljenje nacionalnog fonda, legata i stare i rijetke knjige

 Danijela Radulović, rukovodilac
 tel. +382 41 232-133; 231-722
 e-mail: citaonica2@nb-cg.me


Međubibliotečka pozajmica:

Milenija Vračar
radno vrijeme: 9-17 sati
tel: +382 41-231-143, lok. 122
e-mail: medjubibliotecka@nb-cg.me

Adresa: Služba međubibliotečke pozajmice

Nacionalna biblioteka Crne Gore “Ðurde Crnojević”
Bulevar crnogorskih junaka 163, 81250 Cetinje

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINJU KORIŠĆENJA BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE GRAĐE I USLUGA

CJENOVNIK USLUGA NBCG

ZAHTJEV ZA KOPIRANJE