Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Za izdavače

Nacionalna biblioteka izrađuje CIP (Katalogizacija u publikaciji) na zahtjev izdavača iz Crne Gore i dodjeljuje međunarodne standardne oznake ISBN, ISSN i ISMN za monografske i serijske publikacije, štampane muzikalije, kao i ostalu bibliotečku građu.

CIP

U Nacionalnoj biblioteci izrađuju se CIP zapisi po međunarodnim standardima za monografske publikacije – ISBD(M), za serijske publikacije – ISBD(CR), za štampane muzikalije – ISBD(PN), za elektronske publikacije – ISBD(ER), za njeknjižnu građu – ISBD(NBM) i za kartografsku građu –  ISBD(CM). Takav zapis, dat u sažetoj formi, pruža informaciju o bibliografskom i sadržinskom karakteru publikacije.

Obaveze izdavača su da na svakoj novoj publikaciji odštampaju ovaj kataloški zapis koji se radi u bazi podataka COBIB Crna Gora. Na taj način su podaci o publikaciji dostupni putem Interneta i prije njenog objavljivanja.

Nacionalna biblioteka u prosjeku godišnje izradi više od 1.000 CIP zapisa.

Kontakt osobe za izradu CIP-a za monografske publikacije:
Maja Vuksanović  (e-mail: cip_monografske@nb-cg.memaja.vuksanovic@nb-cg.me)
Sanja Martinović (e-mail: cip_monografske@nb-cg.me, sanja.martinovic@nb-cg.me)
Tel/fax: 041-234-236

Kontakt osoba za izradu CIP-a za serijske publikacije:
Vesna Kovačević (e-mail: cip_serijske@nb-cg.me)
Tel: +382 41 232-133

Kontakt osoba za izradu CIP-a za štampane muzikalije:
Natalija Bokan (e-mail: natalija.bokan@nb-cg.me)
Tel: +382 41 231-143 lok.140

Kontakt osoba za izradu CIP-a za kartografsku građu: 
Danijela Radulović (e-mail: danijela.radulovic@nb-cg.me)
Tel: +382 41 231-143 lok.107

OBRASCI ZA PREUZIMANJE:


Obrazac za dodjelu CIP zapisa za monografske publikacije (word)

Obrazac za dodjelu CIP zapisa za monografske publikacije (pdf)

Obrazac za dodjelu CIP zapisa za zvučni CD (word)

Obrazac za dodjelu CIP zapisa za zvučni CD (pdf)


ISBN  

Nacionalni ISBN centar za Crnu Goru, smješten u Nacionalnoj biblioteci, dodijeli prosječno u godini 1.000 ISBN brojeva (International Standard Book Number – međunarodni standardni broj knjige) štampanim knjigama i brošurama u Crnoj Gori.

ISBN se dodjeljuje i publikacijama objavljenim Brajevim pismom i geografskim kartama, knjigama na drugim medijima (CD, Internet…), kao i publikacijama mješovitih medija sa tekstom.

Kontakt:

Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević”
Bulevar crnogorskih junaka br. 163 Cetinje

NACIONALNA ISBN AGENCIJA
Tel/fax: 041 – 234-236
e-mail: isbn@nb-cg.me

OBRASCI ZA PREUZIMANJE:

Pristupnica za izdavače (word)

Pristupnica za izdavače (pdf)


ISSN    

Nacionalni ISSN centar za Crnu Goru, takođe smješten u Nacionalnoj biblioteci, dodjeljuje ISSN brojeve (International Standard Serial Number – međunarodni standardni broj serijskih publikacija) časopisima i novinama objavljenim u Crnoj Gori.

Nacionalna biblioteka u prosjeku godišnje dodijeli oko 60 ISSN brojeva.

OBRASCI ZA PREUZIMANJE:

Upitnik za dodjelu ISSN i CIP-a za serijske publikacije (pdf)

Upitnik za dodjelu ISSN i CIP-a za serijske publikacije (word)

Kontakt:

Nacionalna biblioteka “Đurđe Crnojević” – Cetinje
Bulevar crnogorskih junaka br. 163

NACIONALNI ISSN CENTAR
Vesna Vučković,
Tel: 041- 231 143 lok.144
E-mail: issn@nb-cg.me


ISMN

Nacionalni ISMN centar za Crnu Goru pri Nacionalnoj biblioteci dodjeljuje ISMN brojeve (International Standard Music Number – Međunarodni standardni broj muzičkih publikacija) muzičkih djela publikovanih u Crnoj Gori. Pojam štampana muzikalija obuhvata partiture, dionice ili sastavne djelove multimedijskog kompleta. ISMN se ne dodjeljuje samostalno objavljenim zvučnim zapisima, videozapisima ili zapisima na računalnom mediju. Centar za ISMN Crne Gore počeo je s radom 2016. godine.

Kontakt:

Nacionalna biblioteka “Đurđe Crnojević” – Cetinje
Bulevar crnogorskih junaka br. 163

NACIONALNI ISMN CENTAR
Tel: 041- 231-143 lok. 130
Fax: 041- 231 020; 234-236
E-mail: ismn@nb-cg.me


OBRASCI ZA PREUZIMANJE:

Pristupnica za ISMN (word)

Pristupnica za ISMN (pdf)


IZRADA UDK brojeva za članke

Kontakt osobe:

Vera Đukanović
Ljiljana Lipovina
Anđelka Martinović
Lidija Kaluđerović
e-mail: bibliografsko@nb-cg.me


OBAVEZNI PRIMJERAK

Svi izdavači u Crnoj Gori, prema Zakonu o izdavaštvu, dužni su da Nacionalnoj biblioteci besplatno dostave pet primjeraka svake publikacije, na bilo kom mediju, neposredno poslije štampanja ili objavljivanja: knjige, serijske publikacije (časopise i novine), muzikalije, geografske karte, audio i audio-vizuelnu građu (kako na klasičnim, tako i na elektronskim medijima – CD-ROM, DVD…), i veb sajtove sa nacionalnim domenom.

ZAKON O BIBLIOTEČKOJ DJELATNOSTI

ZAKON O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA

ZAKON O IZDAVACKOJ DJELATNOSTI