Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Za bibliotekare

Nacionalna biblioteka, kao nacionalna i matična biblioteka Crne Gore, stara se o usavršavanju kadrova za obavljanje bibliotečke djelatnosti i pruža stručnu pomoć bibliotekarima svih crnogorskih biblioteka.

Nacionalna biblioteka organizuje stručne seminare i radionice iz svih domena bibliotekarstva, informatike i digitalizacije za bibliotekare u Crnoj Gori.

U Nacionalnoj biblioteci, nakon završene obuke za rad u sistemu COBISS, knjižničari i bibliotekari mogu steći licencu za rad u programskom segmentu COBISS-a, to jest dozvolu za kreiranje zapisa u Uzajamnoj bibliografskoj bazi podataka COBIB.CG.

Na osnovu Zakona o bibliotečkoj djelatnosti iz 2010. godine i podzakonskih akata iz 2012. godine (Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti) stručni ispit za sticanje zvanja bibliotekara više ne organizuje Nacionalna biblioteka već Ministarstvo kulture Crne Gore. Stručnjaci Nacionalne biblioteke učestvuju u realizaciji stručnog bibliotečkog ispita za sticanje zvanja bibliotekara, višeg knjižničara i knjižničara.


Cjenovnik članarine i usluga  je dostupan na sljedećem linku: CJENOVNIK USLUGA NBCG


Licenca za uzajamnu katalogizaciju

Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević je u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu izdavanja licence za uzajamnu katalogizaciju formirala je Komisiju za izdavanje licenci u sastavu:

mr Vjenceslava Ševaljević, bibliotekar savjetnik

mr Đurđa Martinović, bibliotekar savjetnik

mr Sanja Martinović, viši bibliotekar.

Zadatak Komisije za je da u skladu sa članom 10 Pravilnika o bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za uzajamnu katalogizaciju, razmotri ispunjenost uslova podnosioca zahtjeva za izdavanje licence, te da u konačnom predloži Nacionalnoj biblioteci izdavanje licence.

Kandidat je dužan za ispit da uradi 30 zapisa monografskih publikacija u testnoj bazi, s tim da za njih ne postoje zapisi ni u lokalnoj, ni u uzajamnoj, ni u seminarskoj, i niti u bilo kojoj bazi u sistemu COBISS.
Troškovi rada Komisije regulisani su Cjenovnikom NBCG. Troškove snosi Biblioteka u kojoj je kandidat zaposlen ili sam kandidat.

ZAKON O BIBLIOTEČKOJ DJELATNOSTI
PRAVILNIK O BLIZIM USLOVIMA I NACINU VRSENJA MATICNE DJELATNOSTI
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE BIBLIOTEČKE DJELATNOSTI
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VODJENJA REGISTRA BIBLIOTEKA
PRAVILNIK O MJERAMA ZA ČUVANJE I ZAŠTITU BIBLIOTEČKE GRAĐE
PRAVILNIK O NACIONALNIM STANDARDIMA I STRUČNIM UPUTSTVIMA ZA OBRADU BIBLIOTEČKE GRAĐE
PRAVILNIK O NACIONALNIM STANDARDIMA ZA DIGITALIZACIJU BIBLIOTEČKE GRAĐE
PRAVILNIK O POSTUPKU ROKOVIMA I NAČINU VRŠENJA REVIZIJE BIBLIOTEČKIH FONDOVA
PRAVILNIK BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA LICENCE ZA UZAJAMNU KATALOGIZACIJU
PRAVILNIK O VRSTI I STEPENU STRUČNE SPREME, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I STRUČNIM ZVANJIMA
PRAVILNIK O VRSTI SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE BIBLIOTEČKE GRAĐE I BIBLIOTEČKE DOKUMENTACIJE