Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ODRŽAN KURS “UPOTREBA PROGRAMSKE OPREME COBISS3/KATALOGIZACIJA” – napredni kurs (27.06.- 01.07.2022.)

Kurs “Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija” – napredni kurs  održan je u Cobiss centru na Cetinjuz u periodu od 27.06. do 01.07.2022.

Voditeljke kursa su bile bibliotekarke savjetnice Vera Đukanović, Vesna Kovačević i Sanja Martinović, a preko Zoom aplikacije kurs je pratila instrutorka iz Izuma Andreja Krajnc Vobovnik.
Istaknuti bibliotekari iz Biblioteke umjetnosti sa Cetinja, Arhitektonskog fakulteteta, iz Podgorice i Nacionalne biblioteke Crne Gore sa Cetinja, su bili polaznici kursa (njih devet).

Ovaj kurs je namijenjen bibliotekarima koji već posjeduju privilegiju za kreiranje zapisa za monografske publikacije u sistemu uzajamne katalogizacije u okruženju COBISS3, sa ciljem da se osposobe za samostalno kreiranje zapisa za ostale tipove bibliotečke građe.Sadržaj kursa obuhvata upoznavanje sa formatom COMARC/B za različite vrste građe, kreiranje bibliografskih zapisa, kratak pregled formata MARC 21 i preslikavanje u format COMARC/B, format COMARC/B i specifičnosti u vođenju bibliografija, pripremu i ispise bibliografija i dopunjavanje baze podataka CORES koja je specijalizovana baza podataka sa podacima o sadašnjim i bivšim urednicima i drugim osobama i korporacijama koji učestvuju u nastajanju kontinuiranih izvora, uređivanje dupliranih zapisa. Programom je obuhvaćen i praktičan rad.Nakon odslušanog kursa polaznici imaju mogućnost da steknu privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih djelova odnosno članaka, kontinuiranih izvora (serijskih publikacija), integrativnih izvora i katalogizaciju neknjižne građe.Svim polaznicima i predavačima čestitamo na istrajnosti i uspješno okončanom poslu.