Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ZAVRŠENA REVIZIJA STARE KNJIGE

U NBCG nedavno je završena vanredna revizija stare knjige u Zbirci stare i rijetke knjige, koja zajedno sa nacionalnom zbirkom „Montenegrina“, legatima i rukopisnom zbirkom sačinjava muzejski fond crnogorske nacionalne biblioteke.

Revizija ovog fonda nikada ranije nije rađena uglavnom zbog činjenice da veći dio fonda nije bio signiran. Članovi Komisije za reviziju su istovremeno bili i članovi radne grupe za obavljanje poslova na reviziji: Slavica Glendža, bibliotekarka savjetnica, Vesna Kovačević, bibliotekarka savjetnica, Sonja Gagović, konzervatorka-restauratorka savjetnica, Marija Martinović, konzervatorka-restauratorka savjetnica, kao i naš pokojni kolega Slavko Jovićević, koji je bio konzervator-restaurator savjetnik.  

Prema sačinjenom Planu, koji je usvojen na sjednici Stručnog vijeća NBCG (br. 05- 2228), zadatak bibliotekarima u Komisiji je bio da se prvo izvrši revizija starih signiranih knjiga (metodom upoređivanja podataka sa inventarnim knjigama), a zatim da signiraju drugi, mnogo veći dio knjiga, koji nije bio signiran. U isto vrijeme, konzervatori-restauratori su na osnovu zatečenog stanja predlagali vrstu zaštite, izbor mjera i postupka za svaku pojedinačnu publikaciju. Takođe, Stručno vijeće je usvojilo preporuku o izmjeni kriterijuma za smještaj i signiranje starih knjiga. Donijeta je Odluka da knjige budu smještene po formatu, podijeljene na tri signature (posebne signaturne knjige), bez ranije usvojenog hronološkog kriterijuma i bez izdvajanja stare strane knjige. Uporedo sa poslovima na signiranju fonda, urađeni su i svi prateći bibliotečki poslovi i evidencije.

Revidirano je: I sign. CI- 1 do CI- 178 (348 knj.); II sign.: CII- 1 do CII- 45 (129 knj.); III sign.CIII- 1 do CIII- 54 (110 knj.). konstatovano je da nedostaje 10 knjiga.

Signirano je: I sign.: CI- 179 do CI- 609 (448 knj.); II sign.: CII- 46 do CII- 396 (353 knj.); III sign.: CIII- 55 do CIII- 77 (47 knj.).

Konzervatori-restauratori NBCG su obavili preventivnu zaštitu kompletanog fonda stare knjige, sa pratećom fotodokumentacijom.

Shodno važećem Pravilniku o postupku, rokovima i načinu vršenja revizija bibliotečkih fondova, na kraju su sačinjeni konačni izvještaji o reviziji stare knjige. Za sljedeću godinu planirana je revizija rijetke knjige u navedenoj zbirci.