Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ODRŽAN KURS “UPOTREBA PROGRAMSKE OPREME COBISS3/KATALOGIZACIJA” – napredni kurs (19.06. - 23.06.2023.)

Kurs “Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija” – napredni kurs održan je u Cobiss centru na Cetinju u periodu od 19.06. do 23.06.2023. godine.

Voditeljke kursa su bile bibliotekarke savjetnice Vesna Kovačević i Sanja Martinović. Polaznice kursa (njih sedam) su bibliotekarke iz Biblioteke umjetnosti sa Cetinja, Gradske biblioteke Herceg Novi, Narodnog muzeja sa Cetinja, Istorijskog instituta iz Podgorice i Nacionalne biblioteke Crne Gore sa Cetinja.
Ovaj kurs je namijenjen bibliotekarima koji već posjeduju privilegiju za kreiranje zapisa za monografske publikacije u sistemu uzajamne katalogizacije u okruženju COBISS3, sa ciljem da se osposobe za samostalno kreiranje zapisa za ostale tipove bibliotečke građe. Programom su obuhvaćene i vježbe sa praktičnim radom. Nakon odslušanog kursa polaznice imaju mogućnost da steknu privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih djelova odnosno članaka, kontinuiranih izvora (serijskih publikacija), integrativnih izvora i katalogizaciju neknjižne građe.